Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://www.kamilaharrishome.com/.

II. Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

III. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

IV. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

V. NĚKTERÉ DEFINICE

 • a. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • b. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • c. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu, včetně DPH;
 • d. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v České Republice;
 • e. E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese https://shop.kamilaharrishome.com/ na kterém bude probíhat nákup Zboží;
 • f. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • g. My jsme společnost Kamila Harris Home s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 390/18, Praha 8 – Karlín 186 00, IČO 06807330, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 289352 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@kamilaharrishome.com, telefonní číslo 420 – 605 107 640, právními předpisy označovaná jako prodávající;
 • h. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • i. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
 • j. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • k. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

VI. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 • a. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 • b. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží, budeme považovat za správné a pravdivé.

VII. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • a. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém a anglickém jazyce.
 • b. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 • c. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V téhle Objednávce musí být uvedeny následující údaje:
  • i. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU);
  • ii. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
  • iii. Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, povinně tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
   d. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka OBJEDNAT Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. Po stisku tlačítka OBJEDNAT budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 • e. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • f. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 • g. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 • h. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 • i. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

VIII. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 • a. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, ve Objednávce a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou ve Objednávce se uplatní Cena uvedená ve Objednávce, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 • b. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • c. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.
 • d. Všechny platby budou provedeny prostřednictvím platební bránou GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/ Poskytovatel služby, společnost GoPay, je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České Národní Banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  • i. Platební kartou. Po vytvoření objednávky budete přesměrováni na platební bránu, GoPay, kde zadáte potřebné údaje. Akceptujeme platbu kartami VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro.
  • ii. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Celková cena bude splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy a Zboží je předáno k přepravě až po připsání platby úplné Kupní ceny (bez odečtení bankovních poplatků či zadržení jiných částek) na náš bankovní účet. Při zadávání platby prosím uvádějte Variabilní Symbol.
 • e. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
 • f. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

IX. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 • a. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  • i. Osobní odběr na naší provozovně na ulici Za Poříčskou bránou 390/18, Praha 8 – Karlín 186 00
  • ii. Doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ;
  • iii. Expresní doručení po Praze firmou MESSENGER a.s.
 • b. Zboží doručujeme v rámci České Republiky a na Slovensko
 • c. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 • d. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 • e. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. IX.d. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • f. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 • g. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. IX.d. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 • h. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • a. Položky nabízené k prodeji na E-Shopu Kamila Harris Home s.r.o. jsou vyrobeny z látek, proto budou mít tyto výrobky určité vlastní variace a fotografie uvedených položek je pouze ilustrativní a nemůže přesně vyjadřovat Vámi vybraný produkt, například pokud jde o barvu a/nebo vzor.
 • b. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. IX.g. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
  • i. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
  • ii. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  • iii. je v odpovídajícím množství;
  • iv. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy
 • c. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. X.b. můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naši adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
 • d. V případě, že bude mít Zboží vadu, máte následující práva:
  • i. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
  • ii. na přiměřenou slevu z Ceny;
  • iii. na odstoupení od Smlouvy.
 • e. V případě vady nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
  • i. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  • ii. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
  • iii. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
  • iv. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
 • f. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 • g. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • h. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • i. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • j. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 • k. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  • i. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  • ii. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  • iii. kdy to vyplývá z povahy Zboží.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • a. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 • b. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 těch Podmínek.
 • c. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
  • i. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  • ii. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • d. Lhůta k odstoupení dle čl. XI.b. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 • e. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena (včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený od Nás) vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • f. Adresa pro vrácení zboží je Za Poříčskou bránou 390/18, Praha 8 – Karlín 186 00. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu. Pokud to již není dobře možné např. proto, že zboží bylo v mezidobí zničeno nebo spotřebováno, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud Vám však máme vrátit úplnou kupní cenu, musí být Zboží vráceno v původním stavu, nesmí být použité, nošené či jakkoli poškozené, se všemi štítky připnutými ke zboží a, pokud možno, v originálním obalu.
 • g. Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno, splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 • h. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. IX.h. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 • a. Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.
 • b. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • a. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 • b. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 • c. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 • d. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 • e. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 • f. Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Při vytvoření objednávky máte povinnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami a potvrdit zaškrtnutím v příslušné kolonce (Seznámil jsem se s obchodními podmínkami).
 • g. Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
 • h. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 05.01.2022.